,,Jūrinė kultūra ir jūrų kadetai 2016 “


Jūrų skautija ,,Divytis“ (konkrečiau – jos Jūrų kadetų įgula) 2016 m. įgyvendino Klaipėdos miesto savivaldybės Kultūros skyriaus finansuotą projektą ,,Jūrinė kultūra ir jūrų kadetai 2016 “.

Pirma, pavyko naujai organizacijos jūrų skautų kartai, keletą metų veikusiai be Jūrų kadetų stovyklos Klaipėdoje, inicijuoti platesnį jūrinės kultūros pažinimo pokytį, daug reikšmingesnį dėmesį skiriant ugdant jūrinės kultūros, šalies jūreivystės istorijos pažinimui.
Antra, padėta su Klaipėdos ir net šio regiono jūrų skautus ugdančiai vadovei Jurgitai Paškevičienei. Minėtas vienetas aktyviai naudojosi edukacinę, projekto lėšomis remta Jūrų muziejaus veikla ir, padidėjus motyvacijai, antrąkart savo lėšomis suorganizavo išvyką į Jūreivystės, Laivininkų mokyklas.

Trečia, 2016 m. birželio 27 – liepos 4 d. buvo pravesta šeštoji 60 dalyvių stovykla ,,JŪRŲ KADETAI-6-2016“ Klaipėdoje, gyvenant kareiviškose palapinėse. Stovyklautojai tiesiogiai pažino uostamiestį, jo jūrines institucijas, Laivininkų, Jūreivystės mokyklas, remiant projektu, ugdėsi šios mokyklos Mokymo centro treniruokliais, turėjo proga geriau pažinti jūreivio profesiją ir jų darbą. Jūrų kadetų stovyklautojų maitinimui buvo skirta dalinė 300 eurų parama.

Ketvirta. Per praktinį skautavimą, kad ir kukliai didinant vaikams prieinamumo galimybes, praktiškai duotas postūmis tiesiogiai per veiklą geriau pažinti jūrinę kultūrą. Sustiprintas buriavimo pažinimas: tiek mokomuose plaukimuose universiteto burlaiviu ,,Brabander“ ir Kurėnu, tiek įgyvendinus projekto paskatintą sumanymą prasivesti ir savaitės buriavimo stovyklą Rumšiškėse.
Čia, šalia mokymosi buriuoti ,,Optimistais“, prisidėjus jachtos kapitonui Algirdui Sinkevičiui, tiek iš Rumšiškių Kauno mariose, tiek vėliau rudenį Nemunu buvo organizuojami mokomieji plaukimai jachta.

Projekto sąlygos – prisidėti šiam projektui įgyvendinti ne mažiau kaip 20 % nuo bendros projekto vertės lėšų, paskatino rimtai susitelkti ir išmokti surinkti lėšas konkrečiai numatytai veiklai: reikiamos lėšos – 1278 eurų buvo sutelktos ir išleistos projekto Jūrų kadetų ir Buriavimo stovykloms prasivesti.

Be to, projekto rezultatai paskatino Jūrų kadetų įgulos, kuri vykdė ir kitus savo mažesnius renginius (pasirengimo stovyklos ir ,,Jaunojo žvalgo“ kursas, stovyklos su Jėgeriais ir KASP, kt.) dalį narių tapti aktyviais projekto talkininkais, o ir kitus – susitelkti į pastovią narystę turintį vienetą, o ne tik organizuoti veiklą norintiems veikloje būti.

Dalyvauta ir kitose, jūrinę kultūrą skatinančiose, savo sutelkiamomis lėšomis organizuojamose veiklose: jau 2016 m. suregistruota vyresniųjų grupė dalyvauti 2017 m. žygyje ,,Sukilėlių takais“, rudenį papildomai dukart iš Kauno vykta į Klaipėdą, kur vėl lankytasi pas pasieniečius, Jūreivystės, Laivininkų mokyklose. Taip pat taip pravesta daug naujų žinių apie pajūrį ir pamarį, jo istoriją jūrų skautams suteikusį pažintinė 3 dienų stovykla Nidoje.

Projektui įgyvendinti skyrus mažesnį nei prašyta finansavimą, organizacija kitas savo sukauptas lėšas skyrė ne jūrinių valčių remontui, o nusipirko veikiantį burinį katamaraną (jis išbandytas jau Nacionalinės stovyklos metu rugpjūčio mėnesį). Todėl dėl lėšų trūkumo buvo 2017 m. neberealu prasivesti tradicinį nuo 1923 metų Jūros skautijos plaukimą valtimis ,,Kaunas-Klaipėda, nes trūko lėšų baigti remontuoti dovanojamas valtis. Bet 2016 m. čia padarius pradžią, tai bus tęsiama 2017 m.

Tiek skatinti šią veiklą, tiek ilgam projektą pristatyti visuomenei padės projekto lėšomis išleista minėta knygutė ,,Jūrinė kultūra -1“, kurią gaus organizacijos nariai visuose vienetuose bei pasiruošta 71 foto nuotraukos paroda ,,Jūrinė kultūra ir jūrų kadetai 2016“. Skatinant šią sritį, klausimai paruošti visų vienetų 2017 m. valčių konkursui. Tai bei viso projekto rezultatai, veikla, atnaujinti santykiai uostamiestyje su socialiniais partneriais, daug prisidėjo, kad visą mūsų organizacija taptų patrauklesnė savo ugdytiniams ir gerokai žinomesnė tarp jūrinių institucijų.

Projekto ,,Jūrinė kultūra ir jūrų kadetai 2016“ vadovas Algimantas Malkevičius

  • sdr_HDRB