Rikiuotės pravedimas


Kaip pravesti rikiuotę…

Rikiuotė yra daroma prieš kiekviena sueigą, stovyklą, renginį ar kt. Rikiuotė skautams yra garbingas dalykas, todėl svarbu, kad rikiuotė būtų tvarkinga. Rikiuotė prasideda nuo vadovo duotos komandos: “Laivas, išsirikiuot”. Tada visi skautai sustoja eilėmis po 2 arba 4, priklausomai nuo patalpos erdvumo.

Tada vadovas (stovyklos adjutantas, viršininkas ar kt.) sako:

“Raportams pasiruošt, raportus vykdyk!”.

Valtininkas komanduoja: ” Valtis, lygiuok, ramiai, mūsų šūkis”.

Tada valtininkas pasisuka į žmogų, kuris priima raportą ir raportuoja:

“Broli (sese, stovyklos adjutante ar kt.), x valtis išrikiuota sueigos pradžiai (stovyklos atidarymui, iškilmingai rikiuotei ar kt.), dalyvauja x brolių ir x sesių. Raportavo brolis x. Raportas atiduotas”.

Kai vadovas ar kitas raportą priimantis skautas pasako: “Raportas priimtas. Laisvai”, tai valtininkas duoda valčiai komanda laisvai ir gali grįžti į savo vietą. Jeigu vadovas pasako: “Raportas nepriimtas. Palikt”, tai raportą pradeda iš naujo, kol vadovas raportą priima. Raportų gali nepriimti dėl: netvarkingos rikiuotės, netinkamo šūkio, netikslių duomenų ir kt.

Rikiavimosi būdai

Eilė – skautai rikiuojasi vienas šalia kito. Tarp skautų atstumas per 1 plaštaką.

Linija – dvi eilės rikiuojasi viena už kitos. Atstumas tarp eilių per ištiestą ranką.

Komandos

Ramiai – stovima tiesiai, kojos ištiestos, kulnai suglausti, tarp batų nosių – tarpas. Rankos nuleistos prie šono, galva laikoma tiesiai, žiūrima prieš save.

Laisvai – kairė koja atitraukiama į kairę, rankos suneriamos už nugaros. Lygiuok – pasukti galvą link valtininko. Pirmas žmogus stovintis prie valtininko galvos nesuka.

Išsivaikščiok – laisvai išsivaikščioti. Prie manęs – skautai renkasi prie vadovo (valtininko ar kt.)

Linijon rikiuok – iš eilės persirikiuoja į liniją. Antri numeriai kaire koja žengia atgal, dešine dešinėn, kairė pristatoma.

Eilėn rikiuok – iš linijos rikiuojasi į eilę.

Retėk – skautai pajuda į kairę (ar dešinę), dešiniam (ar kairiam) stovint vietoje. Skautai traukiasi tol, kol ištiesta ranka pasiekia kito skauto petį .

Tankėk – priešingai kaip “retėk”. Priartėti per plaštakos atstumą.

Dešinėn – pasisuka į dešinę (1/4 rato).

Kairėn – pasisuka į kairę (1/4 rato).

Aplink – apsisukti 180 laipsnių kampu. Sukamasi per kairį šoną.

Žengte marš (su daina žengte marš) – pradedama nuo kairės kojos.

Bėgte marš– davus komandą “bėgte” pritraukiamos rankos prie krūtinės, po komandos “marš” pasileidžiama bėgti trumpais lengvais žingsniais.

 

Parengė sesė Neringa G.