Rikiuotės pravedimas

Kaip pravesti rikiuotę…

Rikiuotė yra daroma prieš kiekviena sueigą, stovyklą, renginį ar kt. Rikiuotė skautams yra garbingas dalykas, todėl svarbu, kad rikiuotė būtų tvarkinga. Rikiuotė prasideda nuo vadovo duotos komandos: “Laivas, išsirikiuot”. Tada visi skautai sustoja eilėmis po 1 eilę ar daugiau, priklausomai nuo patalpos erdvumo.

Tada vadovas (stovyklos adjutantas, viršininkas ar kt.) sako:

“Raportams pasiruošt, raportus vykdyk!”.

Valtininkas komanduoja: ” Valtis, lygiuok, ramiai, mūsų šūkis”.

Tada valtininkas pasisuka į žmogų, kuris priima raportą ir raportuoja:

“Broli (sese, stovyklos adjutante ar kt.), x valtis išrikiuota sueigos pradžiai (stovyklos atidarymui, iškilmingai rikiuotei ar kt.), dalyvauja x brolių ir x sesių. Raportavo brolis x. Raportas atiduotas”.

Kai vadovas ar kitas raportą priimantis skautas pasako: “Raportas priimtas. Laisvai”, tai valtininkas duoda valčiai komanda laisvai ir gali grįžti į savo vietą. Jeigu vadovas pasako: “Raportas nepriimtas. Palikt”, tai raportą pradeda iš naujo, kol vadovas raportą priima. Raportų gali nepriimti dėl: netvarkingos rikiuotės, netinkamo šūkio, netikslių duomenų ir kt.

Rikiavimosi būdai

Eilė – skautai rikiuojasi vienas šalia kito. Atstumas tarp skautų į šonus per sulenktą kairę ranką, ranka uždedama sau ant liemens. Atstumas nuo priešais stovinčio skauto, ištiesta ranka ir uždėta ant priešais stovinčio skauto peties.

Vora – skautai rikiuojasi vienas paskui kitą. Atstumas tarp skautų į šonus per sulenktą kairę ranką, ranka uždedama sau ant liemens. Atstumas nuo priešais stovinčio skauto, ištiesta ranka ir uždėta ant priešais stovinčio skauto peties.

Komandos

Ramiai – stovima tiesiai, kojos ištiestos, kulnai suglausti, tarp batų nosių – tarpas. Rankos nuleistos prie šono, sugniaužus pusiau kumštį, ties kelnių siūle, galva laikoma tiesiai, žiūrima prieš save.

Laisvai – kairė koja atitraukiama į kairę, rankos suneriamos už nugaros. 

Lygiuot – pasukti galvą link valtininko. Pirmas žmogus stovintis prie valtininko galvos nesuka.

Išsivaikščiok – laisvai išsivaikščioti. 

Voron rikiuot – skautai susirikiuoja į vorą po vieną.

Dešinėn – pasisuka į dešinę 90 laipsnių.

Kairėn – pasisuka į kairę 90 laipsnių.

Aplink – apsisukti 180 laipsnių kampu. Sukamasi per kairį šoną.

Žengte marš (su daina žengte marš) – pradedama žygiuoti nuo kairės kojos.